اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران، آذر ماه ۱۳۸۷

اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

The first regional conference on Iran

اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران