همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی، خرداد ماه ۱۳۸۷

همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی

Wimax Networks and e-Cities

همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط ، در شهر مشهد برگزار گردید.