کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر، آذر ماه ۱۳۹۲

کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط ،انجمن زنان پژوهشگر تاريخ در ايران در شهر تهران برگزار گردید.