اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا، اردیبهشت ماه 97

اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا

The First West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications

پوستر اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا

اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا مراجعه فرمایید.


Conference Topics:

All organic based VLCs
Channel modelling and characterisation
Channel capacity analysis
Diversity techniques
Dimming,data communications and localisation in VLCs
Free space optics (indoor,outdoor and under water)
Hybrid RF/OWC technology
MIMO for OWC
Modelling of various noises in optical wireless communications
Modulation,coding and detection schemes
Mobile-to-infrastructure and mobile-to-mobile optical communication
OWC duplexing and multiple access techniques
Ultraviolet communications
Applications of OWC (VLC,FSO) for:                      
Device-to-device communications  
e-Health,e-Commerce,etc.
Intelligent transportation systems (e.g. vehicle-to-vehicle
and vehicle-to-traffic communications,trains,planes,etc.)                                         
Inter and intra chip communications
Internet-of-Things
Medical
Space
Manufacturing
IoT and wireless sensor networks
Underwater
Indoor GPS                   
Novel (photonic) devices and components OWC
OWC networks: architecture,PHY/MAC design,cross-layer design etc.
Next generation wireless networks
OWC transceiver design and optimization
                                                     مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا