اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا

The First West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications

پوستر اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا

اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا