دومین کنگره سراسری ترومبوزهای وریدی و شریانی، دی ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره سراسری ترومبوزهای وریدی و شریانی

Second Congress of Venous and Arterial Thrombosis

پوستر دومین کنگره سراسری ترومبوزهای وریدی و شریانی

دومین کنگره سراسری ترومبوزهای وریدی و شریانی در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷ توسط ،انجمن ترومبوز هموستاز ايران در شهر تهران برگزار گردید.