اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی

1st National Conference on WAQF Function in Human Development; Emphasizing Scientific Waqf

پوستر اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی

اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی