اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

First National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،انجمن فضای معماری نو ایرانموسسه ايرانيان-انجمن معماري ايران -قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار