کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Academic Congress of Students of Urmia University of Medical Sciences

پوستر کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه،دانشگاه علوم پزشكي اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید.