اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

1st Urban Services and Environment Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست