کنگره سراسری پیوند کلیه، تیر ماه ۱۳۸۷

کنگره سراسری پیوند کلیه

World Congress of Kidney Transplantation

کنگره سراسری پیوند کلیه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.