کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری، آبان ماه 98

کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

annual multidisciplinary uro-oncology congress

پوستر کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی در شهر تهران برگزار گردید.