کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری، آبان ماه ۱۳۹۸

کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

annual multidisciplinary uro-oncology congress

پوستر کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط ،مركز تحقيقات سرطان هاي دستگاه ادراري تناسلي در شهر تهران برگزار گردید.