اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی، بهمن ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی

The first national conference on urban regeneration in the Iranian city

پوستر اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی

اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بجنورد، در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی