اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی، آبان ماه 99

اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی

The first national conference on urban regeneration in the Iranian city

پوستر اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی

اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بجنورد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بجنورد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای تخصصی پیشنهادی همایش:

1-     باز آفرینی شهری :

      ارزیابی مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری در شهرهای ایرانی

      تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

     ماهیت و محتوای مطالعات میان رشته ای در بازآفرینی شهری و الزامات آن

      بررسی مفاهیم و دیدگاه های بازآفرینی شهری با رویکرد میان رشته ای

      تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران و انطباق آن با شرایط محلی

      تجارب حکمروایی خوب شهری از مسیر سیاست‌های بازآفرینی شهری

      ارزش های کالبدی- فضایی و تاریخی شهرها و محلات در بازآفرینی شهر ایرانی

     تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی

    تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی

    تجارب توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای در راستای بازآفرینی شهری

    تجارب بهسازی و ارتقای شبکه تأسیسات شهری و محله‌ای و توسعه فضاهای شهری در راستای بازآفرینی شهری

     توانمند سازی سرمایه اجتماعی در قالب بازآفرینی شهر ایرانی

     تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی

      تجارب احقاق حقوق شهروندی از مسیر پروژه های بازآفرینی شهری

     جریان‌سازی و نهادینه‌سازی بازآفرینی شهری

2-    مهندسی شهرسازی:

      الگوها و شاخص های کیفیت زندگی در محلات و محدوده های شهری

      بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

      بلایای طبیعی و اثرات آن بر محیط شهری

      شهرسازی نوین و توسعه پایدار

      تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران

      سیاست‌های ملی و منطقه‌ای شهرسازی در رابطه با بازآفرینی شهری

      ناپایداری شهر و عوامل موثر بر آن

      شناخت موانع و محدودیت ها و شاخص های توسعه شهری

      کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

      حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری مطلوب

      نقش و اثرگذاری بازآفرینی شهری بر توسعه صنعت گردشگری

     طراحی شهری و زیبایی شناسی در محیط

      معماری منظر و نقش آن در سیاست های بازآفرینی شهری

      سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در چشم انداز طرح های بازآفرینی شهری

3-    فرهنگ و جامعه شناسی شهری:

      پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر

      نقش بازآفرینی شهری بر پایداری فرهنگ و هویت شهری

      شهروند و حقوق شهروندی

      فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری

      فرهنگ های بومی و شهر

      روانشناسی محیطی

      تعامل فرهنگی و کالبد شهری

      فرهنگ و توسعه شهری

      مدیریت و فرهنگ شهری

      تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری

     نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی

      فرهنگ، هویت و منظر شهری

      پایداری اجتماعی و فرهنگی در شهر

4-    مهندسی معماری :

     معماری و هویت شهری

      نقش معماری در تحقق بازآفرینی در محیط های شهری

      نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و بومی در مناطق شهری

      الگوهای معماری بومی

      تأثیر اقلیم بر معماری بومی

      تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری

      سبک شناسی معماری

      روش ها و فناوری های نو در در معماری

      معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

      تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

      معماری پایدار و بازآفرینی شهری

5-    مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

      بافت های تاریخی و ارتباط آن مباحث بازآفرینی شهری
      بهسازی آثار تاریخی

      نوسازی شهری

      بازسازی بافت تاریخی

      تاریخ معماری و شهرسازی ایران

      منظر شهری و منظر فرهنگی در بافت های تاریخی

      میراث معماری و شهرسازی مدرن

      حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی