اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم

The first national conference on modern architecture and urban planning in the third millennium

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاداسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم