کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان، شهریور ماه ۱۳۹۸

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

intrernational congress of supportive care of patients with child hood caner

پوستر کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه،دانشگاه علوم پزشكي اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید.