اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی

The first national conference on sports physiology

پوستر اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی

اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی