اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز

Underground Oil and Gas Storage

پوستر اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز

اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز