سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر قرچک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار