اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست

The first scientific-research conference on urban planning, civil engineering, architecture and environment

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست

اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست