دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

2nd Thin-Walled Structures Conference

دومین کنفرانس سازه های جدار نازک در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ تا ۲۶ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سازه های جدار نازک