دومین کنفرانس سازه های جدار نازک، آبان ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

2nd Thin-Walled Structures Conference

دومین کنفرانس سازه های جدار نازک در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سازه های جدار نازک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سازه های جدار نازک