همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، بهمن ماه ۱۳۹۲

همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

Training, a Window to Effective Communication Industry and Academia

پوستر همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه مازندران، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه