کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

Technical workshop on the effects of climate change on water resources management

کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب