کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو، آبان ماه ۱۳۹۸

کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو

کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط ، برگزار گردید.