پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی

The 5th National Conference on Innovation and Research in Psychology, law and cultural management

پوستر پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه آموزش عالی راهیان نور دانشمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم های اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی