اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف

The first international research conference in textile engineering and fiber science

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف