همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت، دی ماه ۱۳۹۶

همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت

پوستر همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت

همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۶ توسط ،آموزش و پرورش ناحيه دو بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت