دومین کنگره ملی تروما، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین کنگره ملی تروما

National Trauma Congress

دومین کنگره ملی تروما در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،قطب علمي آموزشي تروما در شهر تهران برگزار گردید.