اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش، آذر ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش

The first national conference on virtual education in the field of education

پوستر اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش

اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ توسط ،اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در شهر رفسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش