اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی

The first conference on humanities development based on indigenous knowledge

پوستر اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی

اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،پايگاه علمي شهيد خجسته رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی