همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم

همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.