همایش تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پوستر همایش تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد در شهر یاسوج برگزار گردید.