اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک، فروردین ماه ۱۳۹۷

اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک

First National Conference on Thyroid and Metabolic Syndrome

پوستر اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک

اولین همایش سراسری بیماری های تیروئید و سندرم متابولیک در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایرانمركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي مشهدانجمن غدد درون ريز ايران در شهر مشهد برگزار گردید.