اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

01st International Conference on Tourism Management and Sustainable Development

اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۰ تا ۸ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در شهر مرودشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار