اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل

First National Transport Infrastructure

پوستر اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل

اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری،پژوهشكده حمل و نقل در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل