هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شهریور ماه ۱۳۸۷

هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران

18th Iranian Plant Protection Congress

هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه بوعلی سینا،انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن حشره شناسی ایران، انجمن علوم علف های هرز ایران در شهر همدان برگزار گردید.