اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل

اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل

The first National Seminar on Tissue Engineering and Repair of Bone and Joint Restoration Medicine

اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ستاد توسعه فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

مهندسی بافت
جراحی ارتوپدی
مهندسی بیومتریال
مهندسی بیومکانیک
مهندسی پزشکی
علوم سلولی کاربردی