اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)

The first national tourism conference in Lorestan province, models and methods of tourism empowerment (focusing on Lorestan province)

پوستر اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)

اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان) در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)