چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۵

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)،انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایراندانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران