چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، آبان ماه 95

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران مراجعه فرمایید.Theme:
Glocalization and Language Education

Sub-themes:
Culture,Globalization and Language Teaching
Language Teaching in Digital Age
Critical Pedagogy
Computer –Assisted Language Learning
Language Testing and Evaluation
Teacher Education and Evaluation
Materials Development
Critical Discourse Analysis
Interlanguage Pragmatics
Sociolinguistics
Translation Studies
Post-modernism and Literature
Post-colonial Studies and Literature
Eco-criticism and Literature
Culture,Knowledge and Literature
Feminism and Literature

 مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران