تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن، اسفند ماه ۱۳۸۹

تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

1st International Symposium of Telemedicine

تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن