همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404

National Conference on Teachers mission in Iran vision In 1404

همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404 در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،مركز تربيت معلم شهيد رجايي بابل در شهر بابل برگزار گردید.