اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری، شهریور ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری

The first national conference on theoretical approaches and new technologies in administrative sciences

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری

اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری