کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

پوستر کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی