چهارمین همایش ملی تکواندو، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش ملی تکواندو

Fourth National Taekwondo Conference Online

پوستر چهارمین همایش ملی تکواندو

چهارمین همایش ملی تکواندو در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تکواندو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تکواندو