دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی

Second National Conference on Technological Advances in Applied Physics

پوستر دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی