اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)

National Conference on Students, Youth and Social Pathology (Immunization & Confrontation)

پوستر اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)

اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله) در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی کاویان،موسسه آموزش عالي كاويان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)