کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم، آذر ماه 98

کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم

کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ توسط دراستهكلم -سوئد برگزار گردید.