کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم، آذر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم

کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ توسط ، برگزار گردید.