چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، خرداد ماه ۱۳۸۷

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

4th Seminar of University Student's Mental Health

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.