اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

The First National Conference on Sustainable Urban Public Spaces

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هنر در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
هدف از برگزاری این همایش، پرداختن به ابعاد شهرسازی فضاهای عمومی شهری پایدار و مبتنی بر تحلیل فرصت ها و چالش ها در شرایط کنونی کشور و تجربه های داخلی است.

محورهای همایش

- ابعاد کالبدی - فضایی : 
( مقیاس، دسترسی، هنر و زیبایی، فضاهای خلاق، کاربری زمین، تنوع فعالیت ها، زیرساخت ها و ... )
 
- ویژگی های ادراکی - رفتاری :
( حس مکان، ادراک محیط، هویت و ارزش های تاریخی، خاطره ذهنی ، الگوهای رفتاری و ...)
 
 - ابعاد اکولوژیک : 
( اقلیم، فرم ها و فرایند های طبیعی، کیفیت محیط، ایمنی، مخاطرات طبیعی، تاب آوری و ...  )
 
- ارزش های اجتماعی و فرهنگی :  
( امنیت اجتماعی، گروههای اجتماعی، حیات مدنی، مشارکت اجتماعی، مراسم آیینی و ... )
 
- ویژگی های اقتصادی : 
( ارزشگذاری فضا، گردشگری شهری، اقتصاد مالیه، مالکیت های خصوصی و عمومی و ... )
 
- مدیریت و اجرا :
( مدل ها و روش ها، ابزارها، فناوری های نوین، مدیریت بحران و ... )