اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

The First National Conference on Sustainable Urban Public Spaces

پوستر اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هنر تهران،دانشگاه هنر در شهر تهران برگزار گردید.