اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق

1st Technical Conference on Sciences , Technology & Systems of Electrical Engineering

پوستر اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق

اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق